Кафедра механіки суцільних середовищ
Додому Склад кафедри Бібліотека Семінар Вакансії Зв'язатися з нами
Історія кафедри Розклад занять Навчання Наукова робота Публікації
ПРОГРАМА КУРСУ

“ТЕОРІЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ”

Для студентів IV курсу спеціальності “механіка”

Вступ.

Предмет курсу. Основні поняття і гіпотези теорії тепломасообміну. Явища переносу тепла і маси. Закони переносу. Процеси переносу в природі, техніці, виробництві.

Явища переносу тепла і маси в нерухомому середовищі. Теплопровідність і дифузія.
Рівняння теплопроводності. Умови однозначності. Основні методи розв’язання лінійних крайових задач теплопроводності (метод Фур’є, метод інтегральних перетворень, метод джерел). Методи розв’язання нелінійних задач теплопроводності (лінеаризація, автомодельні перетворення). Деякі приклади визначення температурного поля в твердому тілі. Теплові хвилі.

Молекулярна дифузія.
Поняття химічного потенціалу, концентрації. Закони молекулярної дифузії. Диференціальне рівняння дифузії, умови однозначності. Потрійна аналогія.

Основи теорії подібності та її застосування до задач конвективного теплообміну. Основні критерії подібності.
Конвективний теплообмін.
Основні поняття. Вільна і вимушена конвекція. Система рівнянь конвективного теплообміну для в’язкої ньютонівської теплопровідної рідини. Умови однозначності. Розв’язання задач конвективного теплообміну у випадку ламінарного руху рідини по трубах при граничних умовах першого і другого роду.

Зовнішні задачі конвективного тепломасообміну.
Тепловий та дифузійний примежовий шар. Рівняння динамічного, теплового та дифузійного примежового шару. Потрійна аналогія. Теплообмін при повздовжньому обтіканні пластини. Інші автомодельні розв’язки. Інтегральні співвідношення теплового та дифузійного примежових шарів.

Тепломасообмін у двофазних потоках.
Гомогенна та гетерогенна модель двофазного потоку. Система рівнянь конвективного тепломасообміну для гетерогенної моделі. Міжфазний обмін масою, кількістю руху, енергією. Теплообмін при кипінні. Криза теплообміну.
ЛІТЕРАТУРА

Теория тепломассообмена. Под ред. А.И. Леонтьева. М. Высшая школа, 1979.
Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. - М.:Наука, 1987, т.1 - 464с.
Петухов Б.С., Генин Л.Т., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М., 1986.
Програму склав ас., к.ф.-м.н. Харитонов О.М.